Soutěž Vesnice roku Ústeckého kraje 2009

Soutěž Vesnice roku Ústeckého kraje 2009PROGRAM OBNOVY VENKOVA 
Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo 
Ústecký kraj
 

Protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže „Vesnice roku 2009“ v Ústeckém kraji 

Cílem soutěže Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže 
Soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých místních částí, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, podaly řádně vyplněnou přihlášku do soutěže v termínu do 30.4.2009 spolu s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši 2,- Kč / občan obce). 

Vyhlašovatelé soutěže 
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ) a Ministerstvo zemědělství ČR (Mze). 

Spolupracující úřady a organizace 
Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR, Ústecký kraj . 

Organizace soutěže a organizační zabezpečení: 
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže jmenovaný na základě dohody vyhlašovatelů. Ředitelem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009 byl jmenován starosta obce Havlovice - Vesnice roku 2007 – Ing. Pavel Dvořáček. Tajemnicí celostátního kola soutěže byla jmenována Ing. Miroslava Tichá, z odboru rozvoje a strategie regionální politiky a tajemnicí regionálního kola soutěže byla jmenována Ing. Lenka Kynčilová ze Samostatného oddělení regionálních pracovišť z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Soutěž je v Ústeckém kraji organizována ve spolupráci s Ústeckým krajem. Ředitel soutěže jmenoval předsedu krajské komise, který následně jmenoval členy krajské komise. 

Krajská hodnotitelská komise pracovala ve složení
 • Václav Tyl (předseda komise, starosta obce Vědomice, vítěz Vesnice roku 2007 v Ústeckém kraji)
 • Karel Kopecký (místopředseda komise, starosta obce Horní Podluží, vítěz Vesnice roku 2008 v Ústeckém kraji)
 • Ing. Ivana Větrovcová (Ministerstvo životního prostředí ČR, Spol. pro zahr. a krajin. tvorbu)
 • Mgr. Ladislav Zoubek (Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Měst. knihovna Děčín)
 • Karina Strnadová (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury)
 • Ing. Oldřich Beneš (Ministerstvo zemědělství ČR, AZV Ústí nad Labem)
 • Alena Knobová (Svaz měst a obcí ČR)
 • Mgr. Jiří Bureš (Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Ústí nad Labem)
 • Ing. Lenka Kynčilová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Ing. Josef Svoboda (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje)


Přihlášené obce 
Do krajského kola se přihlásilo celkem 21 obcí. Krajská hodnotitelská komise hodnotila v soutěži Vesnice roku 2009 v Ústeckém kraji následujících 21 obcí: 

okres Chomutov:
 • Březno
 • Hrušovany
 • Mašťov
 • Místo
 • Radonice
 • Vilémov
okres Litoměřice:
 • Býčkovice
 • Ctiněves
 • Chodouny
 • Chotiněves
 • Libotenice
 • Mnetěš
 • Ploskovice
 • Staňkovice
 • Straškov-Vodochody
 • Vchynice
 • Vražkov
 • Vrbice
okres Louny:
 • Smolnice
okres Most:
 • Nová Ves v Horách
okres Ústí nad Labem:
 • Zubrnice
Hodnocení Předmětem hodnocení bylo komplexní uskutečňování Programu obnovy vesnice podle Podmínek soutěže Vesnice roku 2009 a jejich příloh. Podkladem pro hodnocení soutěžících obcí byl obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže a dále prezentace obcí jejich zástupci při návštěvě krajské hodnotitelské komise. Součástí hodnocení byly prohlídky obcí. 

Krajská komise určila vítěze krajského kola – ocenění zlatou stuhou a dále udělila obcím nejvýše jedno z následujících ocenění (komise mohla udělit uvedená ocenění nejvýše jedné třetině z přihlášených obcí, tzn. mohla udělit všechna ocenění): 
 • modrá stuha - za společenský život
 • bílá stuha - za činnost mládeže
 • zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
 • oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Kromě těchto ocenění komise dále udělila tato ocenění:
 • diplom za vzorné vedení obecní knihovny
 • diplom za vzorné vedení kroniky
 • diplom za rozvíjení lidových tradic
 • diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
 • diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
 • diplom za rozvoj amatérské divadelní činnosti a tvorby
 • za přínos obce k rozvoji cestovního ruchu
Krajská komise dále navrhla udělit dalším zúčastněným obcím mimořádná ocenění krajské hodnotitelské komise. 

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2009 a udělí 2. a 3. místo v soutěži, popř. mimořádná ocenění (např. za vzorné vedení kroniky). Vítězná vesnice celostátního kola postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. 

Komise ze zástupců Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu vyhodnotí z řad obcí, oceněných zelenou stuhou, obec, která se získá titul Zelená stuha České republiky roku 2009 a postup do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředíEntente Florale. Zelená stuha je udělována pod záštitou ministra životního prostředí. 

Obce oceněné oranžovou stuhou budou hodnoceny v celostátním kole a nejlepší obci bude udělena Oranžová stuha České republiky roku 2009. Oranžová stuha je udělována pod záštitou ministra zemědělství. 

Cenu Knihovna roku udělí v celostátním kole porota z řad knihovnických odborníků jmenovaná ministrem kultury. 

Obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice z řad obcí oceněných diplomem za rozvíjení lidových tradic nebo zlatou stuhou bude vyhodnocena a oceněnaPutovním pohárem FoS ČR

Obec, která dosáhla v kraji nejvyššího hodnocení za místní spolkový život a občanskou společnost, získá diplom Cena naděje pro živý venkov a postoupí do celostátního kola. Celostátnímu vítězi bude udělen diplom a finanční příspěvek od Sdružení místních samospráv ČR.


Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Ústeckém kraji 

Krajská komise hodnotila ve dnech 2.6., 3.6., 4.6., 8.6. a 10.6.2009 postupně všech 21 přihlášených obcí z Ústeckého kraje. Krajská komise navštívila každou přihlášenou obec, provedla rozhovor s jejími zástupci, prohlídku obce a následné hodnocení obce v souladu s podmínkami soutěže pro rok 2009. 

Na závěrečném jednání dne 10.6.2009 se komise shodla na následujícím udělení stuh, diplomů, mimořádných a zvláštních ocenění: 

 • Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Hrušovany (okres Chomutov) 
  Obec splňuje všechna kritéria stanovená v podmínkách soutěže a krajská komise ji doporučuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009.
 • Modrá stuha - za společenský život: obec Libotenice (okres Litoměřice)
 • Bílá stuha - za činnost mládeže: obec Březno (okres Chomutov)
 • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: obec Smolnice (okres Louny)
 • Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: obec Ploskovice (okres Litoměřice)

 • Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: obec Ploskovice (okres Litoměřice)
 • Diplom za vzorné vedení kroniky: obec Radonice (okres Chomutov)
 • Diplom za rozvíjení lidových tradic: obec Nová Ves v Horách (okres Most)
 • Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): obec Chodouny (okres Litoměřice)
 • Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: obec Smolnice (okres Louny)
 • Diplom za rozvoj amatérské divadelní činnosti a tvorby: obec Vchynice (okres Litoměřice)
 • Diplom za přínos obce k rozvoji cestovního ruchu: obec Místo (okres Chomutov)
Mimořádné ocenění krajské hodnotitelské komise:
 • obec Straškov (okres Litoměřice) - ocenění „ za vytvoření klidové zóny“
 • obec Ctiněves (okres Litoměřice) - ocenění „ za podporu sportovní činnosti“
 • obec Mnetěš (okres Litoměřice) – ocenění „ za upravenost obce“
 • obec Vražkov (okres Litoměřice)- ocenění „ za rozvoj obce“
 • obec Vrbice (okres Litoměřice) – ocenění „za podporu nové výstavby v obci“
 • obec Chotiněves (okres Litoměřice) – ocenění „za budování venkovského muzea historie zemědělství“
 • obec Býčkovice (okres Litoměřice) – ocenění „za obnovu drobné sakrální architektury“
 • obec Staňkovice (okres Litoměřice) – ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích“
 • obec Zubnice (okres Ústí nad Labem) – ocenění „za rozvoj spolupráce obce se skanzenem a železničním museem“

V Mostě 10.6.2009 
Zapsala: Ing. Lenka Kynčilová, člen a tajemník krajské hodnotitelské komise 
Schválil: Václav Tyl, předseda krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2009.