Poslání spolku

Poslání SPOV ÚK


Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje se začal utvářet počátkem roku 2007, kdy bylo svoláno první jednání starostů obcí, kteří měli zájem o založení spolku. Od 1.3.2007 je registrován při Spolku pro obnovu venkova ČR, se statutem regionální pobočka s vlastní právní subjektivitou. Následně po několika jednáních byla dne 22.ledna 2008 svolána mimořádná valná hromada v Litoměřicích, na které bylo zvoleno stávající předsednictvo a revizní komise Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje (SPOV ÚK). Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje spolupracuje se Spolkem pro obnovu venkova ČR, působícím na národní úrovni. 

Činnost krajského spolku je však především upřena na problematiku venkova Ústeckého kraje. Potřeba vzniku krajského spolku byla vyvolána potřebou obcí vytvořit respektovaného partnera orgánů krajské samosprávy pro otázky venkova . Kromě potřeby intenzivněji se zabývat venkovskými oblastmi, jejich obnovou a zviditelněním hodnot venkova, vedla k založení SPOV ÚK i skutečnost, že Program obnovy venkova byl z centrální úrovně převeden na úroveň kraje.Činnost SPOV ÚK


SPOV ÚK se snaží řídit principem Partnerství, tedy principem spolupráce všech subjektů zabývajících se problematikou venkova. Konkrétně se jedná o spolupráci s obcemi, podnikateli, orgány státní správy, MAS, zainteresovanými odborníky, nestátními neziskovými organizacemi, zemědělci, fyzickými osobami, veřejností a dalšími institucemi i sdělovacími prostředky. Z tohoto důvodu jsou jednání předsednictva SPOV ÚK, která se konají jednou měsíčně volně přístupná všem členům spolku, případně i dalším jednotlivcům či organizacím, které se chtějí aktivně na obnově a rozvoji venkova podílet. Úkolem spolku je posílit prestiž venkova s cílem rozvíjet tento prostor nejen od spodu aktivitou místních lidí, ale i s pomocí a podporou vlády ČR, parlamentu ČR a Ústeckého kraje. Jedním z hlavních úkolů SPOV ÚK je aktivní spolupráce při zajišťování soutěže Vesnice roku v Ústeckém Kraji a spolupráce s krajem. 
Činnost spolku se řídí Stanovami spolku registrovanými ministerstvem vnitra ČR a svým schváleným statutem. 

Roční příspěvek na činnost spolku činí: 
Za obec 2000,-Kč 
Za jednotlivce 250,-Kč, doporučeno 500,-Kč 
Ostatní 1800,-Kč doporučeno 2000,-Kč 
Příspěvek se hradí na účet SPOV ČR a část  tohoto příspěvku je následně převedena na činnost SPOV ÚK